Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

  1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro rezervaci a následnou realizaci vzdělávacích masérských kurzů prostřednictvím stránek www.triggerpoints.cz, jejichž provozovatelem je PhDr. Antonín Janásek, DiS., Loučka 92, Lipník na Bečvou, 751 31, info@triggerpoints.cz, IČ: 47183985 – neplátce DPH (dále jen „provozovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavřená mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou nacházející se v době využívání služby na území České republiky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek www.triggerpoints.cz.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.4. Znění těchto podmínek může provozovatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění uživatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Uživatel bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

2 – Základní pojmy

Službou se pro účely těchto podmínek rozumí rezervace a následná realizace vzdělávacích kurzů pro maséry poskytovaných Provozovatelem. Detailní náplň jednotlivých vzdělávacích kurzů se může lišit vzhledem k požadavkům jednotlivých účastníků a také s ohledem na implementaci nových postupů a hmatů.

3 – Uživatelský účet, registrace a objednání dohledání návodu

3.1. Uživatel se na webu nijak neregistruje. Pro objednání služby je k dispozici objednávkový formulář

3.2. V objednávkovém formuláři Uživatel vyplní název produktu, pro který chce návod dohledat, jméno a příjmení, email pro zaslání dohledaných informací a instrukcí k platbě.

4 – Poskytování a využívání služeb

4.1. Na webu je seznam masérských kurzů, které Provozovatel organizuje. Protože je počet účastníků kurzů omezený, přihlášením na kurz je provedena rezervace kurzu na jméno účastníka. Z kurzu je možno se odhlásit do 14-ti dnů před termínem kurzu. V případě neúčasti a neodhlášení se z kurzu je fakturována celá částka kurzu k proplacení.

4.2. Účastník kurzu si může za sebe sjednat náhradu. V takovém případě bude již zaplacená částka vyfakturována novému účastníkovi. Původnímu účastníku kurzu pak nevznikají žádné finanční postihy.

4.3. Všechny masérské hmaty, postupy a techniky popsané a probrané v jednotlivých kurzech, nenahrazují lékařské ošetření a léčbu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jejich nesprávné použití.

5 – Platební podmínky

5.1. Cena jednotlivých kurzů je uvedena na webových stránkách. Platbu je možné provést převodem na účet, nebo také v hotovosti při zahájení kurzu.

5.2. V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby Uživatele, má tento právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí Provozovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí Uživatele na adresu elektronické pošty uvedené při objednávce.

5.3. Provozovatel není plátce DPH.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude zaslán elektronickou poštou, při platbě v hotovosti bude vystaven příjmový doklad

6 – Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů je specifikovaná na samostatné podstránce: https://www.triggerpoints.cz/ochrana-osobnich-udaju/

7 – Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění.

Jsou-li některá ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Uživatel je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami při rezervaci kurzu a je povinen se jimi řídit.

Kontakty:
603792205
info@triggerpoints.cz

Sídlo – korespondenční adresa:
Loučka 92
75131 Lipník nad Bečvou

Učebna
Masarykovo náměstí 96
75301 Hranice